Regulamin sklepu dobryprojektant.pl

Niniejszy dokument (dalej jako Regulamin) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w rozumieniu art. 8 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 344). Za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej pod domeną
dobryprojektant.pl, który jest prowadzony przez Dobry Projektant Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 8/1 (00-532 Warszawa) zarejestrowaną
w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001048131; NIP7011156229;
REGON525886490 (dalej jako Dobry Projektant).

Zapoznaj się z Regulaminem dokładnie, Twoje dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w
sposób i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Serwis przeznaczony jest dla profesjonalistów w dziedzinie architektury i wystroju wnętrz. W związku
z powyższym, zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu z Serwisu, zapoznaj się uważnie z niniejszym
Regulaminem – w tym w szczególności ze szczególnymi zasadami transakcji dokonywanych
z profesjonalistami.

§ 1 Definicje.

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im
  w ustępie 2 poniżej.
 2. Słownik pojęć:
  a) Konto – indywidualny panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający
  Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów,
  Usług Szkoleniowych i Plików, a także uczestnictwo w społeczności Serwisu;
  b) Blog – wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Serwisu, która służy do publikacji
  artykułów, porad i opinii odnoszących się do tematyki wystroju wnętrz i architektury;
  c) Użytkownik – podmiot, która zawarł z Dobrym Projektantem umowę za pośrednictwem
  Serwisu i posiada aktywne Konto;
  d) Serwis – serwis na stronie internetowej pod domeną dobryprojektant.pl, który umożliwia
  swoim Użytkownikom zawarcie szeregu umów z Dobrym Projektantem, w tym m.in.
  umowy sprzedaży Towaru, dostarczenia Pliku lub Usługi Szkoleniowej, a także umożliwia
  zaabonowanie Newslettera;
  e) Towar – rzecz materialna dostępna w Sklepie przeznaczona zarówno dla Konsumentów,
  jak i dla Profesjonalistów;
  f) Usługa Szkoleniowa – oferowane przez Dobrego Projektanta i przeznaczone przede
  wszystkim dla Profesjonalistów kursy i szkolenia online lub stacjonarne dostępne w
  ofercie Sklepu;
  g) Plik – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)., w szczególności pliki audio, audio-
  wideo, graficzne i inne, e-booki, wizualizacje itp. oferowane przez Dobrego Projektanta
  przeznaczone przede wszystkim dla Profesjonalistów dostępne w Sklepie;
  h) Sklep – wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Serwisu, która służy do prezentacji oferty Dobrego Projektanta oraz zawierania umów w zakresie Towarów, Plików i Usług Szkoleniowych;
  i) Koszyk – wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Serwisu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają umowę w ramach Sklepu;
  j) Newsletter – usługa przesyłania wiadomości drogą elektroniczną z informacjami o nowościach w Serwisie, a także materiałów promocyjnych lub reklamowych dostępna dla Konsumentów i Profesjonalistów;
  k) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Dobrym Projektantem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  l) Profesjonalista – osoba fizyczna zawierająca z Dobrym Projektantem umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba prawna.

§ 2 Serwis, Konto i wymogi techniczne.

 1. W Serwisie funkcjonują w szczególności Sklep, Konto i Blog.
 2. W Serwisie mogą znajdować się materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe, w tym
  linki prowadzące do stron internetowych lub usług świadczonych przez osoby trzecie.
 3. Wszelkie treści znajdujące się w Serwisie, w tym w szczególności na Blogu, stanowią wyłączną
  własność Dobrego Projektanta. W stosunku do treści stanowiących utwory w rozumieniu
  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
  poz. 2509), Dobry Projektant zastrzega, że jest właścicielem majątkowych praw autorskich
  i zakazuje niniejszym wykorzystywania tych treści w sposób uprzednio z Dobrym
  Projektantem nieuzdolniony.
 4. W szczególności prawa do wzorów i oznaczeń graficznych, słowno-graficznych i nazwy
  Serwisu przysługują Dobremu Projektantowi i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie
  ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody Dobrego Projektanta (za wyjątkiem sytuacji,
  gdy Użytkownik jest uprawniony do ich wykorzystania na podstawie przepisów prawa) jest
  zabronione. Użytkownik zobowiązuje się również nie powielać, kopiować lub wykorzystywać
  informacji, danych lub innych elementów Serwisu bez zawarcia stosownej umowy z Dobrym
  Projektantem.
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne są:
  a) urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 6. Dobry Projektant nie gwarantuje żadnego poziomu dostępności Serwisu.
 7. Użytkownicy mają absolutny zakaz posługiwaniem się Serwisem w celu dostarczania treści o
  charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze terrorystycznym lub
  sprzecznym z dobrymi obyczajami. Złamanie w/w zakazu może skutkować natychmiastowym
  odebraniem dostępu do Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności.
 8. Dla założenia Konta, subskrypcji Newslettera oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu, poza
  wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail oraz numer telefonu.
 9. Korzystanie z pełni funkcjonalności Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
  kroków przez Użytkownika:
  a) wypełnieniu formularza rejestracji (należy wskazać adres e-mail oraz ustalić hasło);
  b) kliknięciu pola „Załóż Konto” i zaakceptowania Regulaminu wraz z Polityką Prywatności;
  c) uzupełnieniu zakładek „Adresy” i „Szczegóły Konta”.
 10. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawidłowe dane oraz aktualizować je w przypadku
  ich zmiany. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umów i
  obowiązków prawnych ciążących na Dobrym Projektancie, który w każdym czasie może zażądać od Użytkownika weryfikacji wprowadzonych danych osobowych pod kątem ich poprawności i aktualności, w tym o przekazanie takiego oświadczenia w formie pisemnej.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać danych niezbędnych do logowania do Konta
  (loginów, haseł) osobom trzecim.
 12. Podanie w Koncie fikcyjnych bądź nieprawdziwych danych, a także używanie Konta w sposób
  sprzeczny z Regulaminem będzie skutkowało jego natychmiastowym usunięciem, co z kolei
  spowoduje natychmiastowe rozwiązane wszelkich umów przypisanych do danego Konta i
  usunięciem Konta. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z utratą dostępu do wszystkich
  bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu, w tym dostępu do Plików i Usług
  Szkoleniowych.
 13. W pełni funkcjonalne Konto umożliwia:
  a) korzystanie ze Sklepu;
  b) udział w Usługach Szkoleniowych;
  c) gromadzenie i przeglądanie Plików;
  d) przeglądanie historii zamówień w Sklepie;
 14. W Koncie można ponadto zadeklarować, czy Użytkownik zawiera przy jego pomocy umowy
  w charakterze Konsumenta, czy Profesjonalisty oraz dodać dane do faktur VAT.

§ 3 Newsletter.

 1. Newsletter to darmowa usług dostępna w Serwisie, która nie wymaga zakładania Konta.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera (subskrypcja Newslettera) odbywa się
  w Serwisie poprzez wpisanie w odpowiednim polu adresu e-mail Użytkownika oraz wyrażenia
  zgody marketingowej, o której mowa w art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz art. 172 ust. 1
  Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn.
  zm.), a także zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. O treściach umieszczanych w Newsletterze oraz częstotliwości jego dystrybucji decyduje
  wyłącznie Dobry Projektant. Subskrypcja Newslettera nie tworzy zobowiązania Dobrego
  Projektanta do jakiegokolwiek działania – Dobry Projektant może w dowolnym momencie
  zaprzestać rozsyłania Newslettera bez podawania przyczyn.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, Dobry Projektant podkreśla, że Użytkownicy nie nabywają
  żadnych licencji czy upoważnień do komercyjnego wykorzystania treści przekazywanych
  Newsletterem. Jakiekolwiek komercyjne użycie w/w treści może być przedmiotem roszczeń.

§ 4 Sklep.

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie Konta oraz akceptacja Regulaminu oraz
  Polityki Prywatności.
 2. Zamówienia w Sklepie składane są w następujący sposób:
  a) wybór Towaru, Usługi Szkoleniowej lub Pliku z oferty zamieszczonej w Sklepie i dodanie
  ich do Koszyka;
  b) deklaracja co do tego, czy umowa dotycząca zawartości Koszyka zawierana jest przez
  Profesjonalistę czy przez Konsumenta – o ile nie zadeklarowano tego w Koncie;
  c) użycie kodów rabatowych;
  d) wprowadzenie danych płatności oraz wybór metody płatności;
  e) w przypadku Towarów – wprowadzenie danych do wysyłki zamówienia i wybór formy
  dostawy;
  f) akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  g) zawarcie umowy z Dobrym Projektantem poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. W przypadku Towarów zawierana jest umowa sprzedaży, natomiast w przypadku Plików
  umowa dostarczenia Pliku w formacie elektronicznym, a w przypadku Usług Szkoleniowych
  umowa o świadczenie usług.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Dobry Projektant, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji, co dokonuje się poprzez przesłanie
  Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Koncie adres poczty
  elektronicznej.

§ 5 Pliki i Usługi Szkoleniowe.

 1. Domyślną formą dostarczenia Usług Szkoleniowych oraz Plików jest udostępnienie ich za
  pośrednictwem Konta. Udostępnienie ma miejsce bezpośrednio po potwierdzeniu płatności
  za umowę zawartą za pośrednictwem Koszyka.
 2. Ze względu na swój charakter, Pliki i Usługi Szkoleniowe przeznaczone są dla
  Profesjonalistów. Do prawidłowego korzystania z nich i w celu zagwarantowania jak
  najwyższego poziomu merytorycznego Usług Szkoleniowych.
 3. Pliki w zależności od rodzaju, udostępniane będą w następujący sposób:
  a) nagrania audio i audio-video – poprzez udostępnianie linku do jednorazowego lub
  wielokrotnego odtworzenia w serwisie zewnętrznym;
  b) e-booki – poprzez umożliwienie jednorazowego lub wielokrotnego pobrania pliku w
  określonym podczas zawierania umowy okresie;
  c) pozostałe – w sposób wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Usługi Szkoleniowe online udostępniane będą poprzez udostępnienie Użytkownikowi linku
  umożliwiającego udział w spotkaniu online. W przypadku Usługi Szkoleniowej odbywającej
  się w trybie stacjonarnym, dostarczenie usługi odbywa się poprzez udostępnienie
  Użytkownikowi elektronicznego zaproszenia wskazującego miejsce i godzinę szkolenia.
 5. Uczestnicy Usług Szkoleniowych mają prawa wykonywania ręcznych notatek, jednak nie mają
  prawa rejestrowania dźwięku czy wizji – tyczy się to zarówno szkoleń online, jak
  i stacjonarnych.
 6. Pliki i Usługi Szkoleniowe nie podlegają aktualizacji i nie będą rewidowane przez Dobrego
  Projektanta.
 7. Udostępniając Użytkownikowi Plik, Dobry Projektant udziela Profesjonaliście – w zakresie
  posiadanych praw – licencji na jego wykorzystywanie wyłącznie na potrzeby prowadzonej
  przez siebie działalności gospodarczej, zarobkowej lub działalności zawodowej, w ramach
  której Profesjonalista zawarł z Dobrym Projektantem umowę, na następujących warunkach:
  a) licencja jest udzielana na czas określony – 1 roku;
  b) Użytkownik ma prawo korzystać z Pliku osobiście lub udostępnić go ze swoim
  współpracownikom, jednak nie ma prawa udostępniać go podmiotom trzecim;
  c) Użytkownik nie ma prawa posługiwać się ani Plikiem, ani jego fragmentami w
  tworzonych przez siebie projektach;
  d) Użytkownik nie ma prawa udostępniania Pliku ani jego fragmentów w swoich ofertach
  czy na swoich stronach internetowych lub fanpejdżach.
 8. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, wyżej opisana licencja nie uprawnia Użytkownika do
  nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania (w tym odsprzedaży) jej przedmiotu lub jego
  opracowań jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu umożliwienia ich wykorzystania na
  jakiekolwiek potrzeby podmiotów trzecich. W szczególności, Użytkownik nie jest uprawniony
  do udostępniania przedmiotu licencji w celu wykorzystania go w ramach działalności gospodarczej, działalności zarobkowej lub działalności zawodowej prowadzonej przez podmiot trzeci.
 9. Korzystanie z przedmiotu licencji z naruszeniem warunków opisanych powyżej stanowi
  naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Dobremu Projektantowi, w
  związku z czym będzie on uprawniony (w zależności od charakteru naruszenia) do
  wystąpienia wobec podmiotu korzystającego z przedmiotu licencji wbrew jej
  postanowieniom z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.
 10. Jednocześnie Dobry Projektant zastrzega, że twórcy materiałów będących przedmiotem
  licencji, mogą dochodzić roszczeń w zakresie naruszonych przez podmioty trzecie
  przysługujących im osobistych praw autorskich.

§ 6 Profesjonalny charakter Serwisu.

 1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, co do konsumenckiego bądź profesjonalnego
  charakteru umowy zawieranej z Dobrym Projektantem, w przypadku braku stosownej
  deklaracji w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia ważnego oświadczenia w tym
  zakresie przed dokonaniem płatności. W/w oświadczenie składane jest za pośrednictwem
  odpowiedniego checkboxa w Koszyku.
 2. Dobry Projektant nie ingeruje w treść oświadczeń składanych przez Użytkowników, którzy
  ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść ich prawdziwość.
 3. W przypadku niezłożenia oświadczenia o profesjonalnym charakterze umowy zawieranej
  z Dobrym Projektantem, mimo iż umowa zawierana jest bezpośrednio z działalnością
  gospodarczą lub zawodową Użytkownika, Dobremu Projektantowi przysługuje kara umowna
  w wysokości wartości umowy zawartej w opisanych wyżej okolicznościach.

§ 7. Płatności i Dostawa.

 1. W Sklepie dostępna jest następująca metoda płatności – PayU. Pośrednik płatności online w
  ramach swojej oferty udostępnia różne metody płatności uzależnione od oferty. Płatności za
  zakup klient dokonuje przelewem online realizowanym za pośrednictwem serwisu PayU.
 2. Sklep oferuje również możliwość płatności cyklicznych za pośrednictwem serwisu PayU. Profesjonalista lub Konsument zawierając umowę z firmą Dobry Projektant Sp. z o.o. oraz wybierając określony pakiet subskrypcyjny wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Operatora w cyklach miesięcznych lub rocznych. Szczegółowe opłaty znajdują się pod linkiem: https://dobryprojektant.pl/subskrypcja/
  Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za subskrypcję będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub raz w roku. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej.
 3. Profesjonalista lub Konsument w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 4. Profesjonalista lub Konsument może w każdej chwili anulować subskrypcję, by tego dokonać powinien zalogować się na swoje konto w serwisie dobryprojektant.pl, w zakładcie „Moja subskrypcja” kliknąć przycisk „Anuluj subskrypcję”.
 5. Każdą transakcję można reklamować zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 11 Reklamacje, klient ma prawo do reklamacji, w tym celu powinien wysłać maila na adres [email protected] z opisem reklamacji.
 6. Sklep oferuje również możliwość płatności ratalnej za pośrednictwem serwisu PayU. Wniosek ratalny jest obsługiwany w pełni przez firmę zewnętrzną PayU. Warunki handlowe, symulacja rat są dostępne na bieżąco w trakcie składania zamówienia, do złożenia wniosku wymagany jest dowód osobisty, numer rachunku osobistego, dane o dochodach i zatrudnieniu.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest podmiot trzeci, tj. PayU obsługujący wybraną platformę.
 8. Dokonując zakupów w Sklepie, Użytkownik akceptuje stosowanie faktur elektronicznych
  przez Dobrego Projektanta. Użytkownik ma prawo wycofać swoją akceptację.
 9. Koszty dostawy Towarów są wskazywane w Sklepie, w Koszyku i w trakcie składania
  zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli zamówienia z
  obowiązkiem zapłaty.
 10. Dobry Projektant dostarcza zakupione Towary wirtualne drogą elektroniczną.
 11. Standardowo dostawa produktów wirtualnych odbywa się natychmiast drogą elektroniczną,
  chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin
  lub w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających natychmiastowe wysłanie
  Towaru sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego naprawienia usterek i dostarczenia
  Towaru do klienta. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
  jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni. Początek biegu
  terminu dostawy Towaru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
  rozliczeniowego Dobrego Projektanta.
 12. Pliki i Usługi Szkoleniowe dostarczane są bezpłatnie drogą elektroniczną.

§ 8. Zmiana Regulaminu i wypowiedzenie umowy.

 1. Dobry Projektant zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu Polityki Prywatności z ważnych
  przyczyn, w szczególności następujących: zmiana przepisów prawa, nałożenie określonych
  obowiązków przez organy państwa, zmiana warunków technicznych funkcjonowania Serwisu,
  zmiany warunków usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz Dobrego Projektanta
  niezbędnych do świadczenia usług Dobrego Projektanta, zmiana wysokości przeciętnego
  wynagrodzenia, zmian cen energii elektrycznej, zmiana wskaźnika cen towarów i usług
  konsumpcyjnych (inflacja), zmiany w zakresie oferty Dobrego Projektanta, usprawnienia w
  zakresie świadczonych usług, poprawa ochrony prywatności, zapobieganie nadużyciom i
  względy bezpieczeństwa, zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Dobrego
  Projektanta.
 2. Zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Dobrego Projektanta, zmiana firmy, a także
  zmiany podyktowane zmianami prawa, które nie wpływają na specyfikację, jakość oraz
  sposób świadczenia usług, nie stanowią zmiany umowy z Użytkownikiem.
 3. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego
  zmienionej wersji w Serwisie oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Do umów o dostarczanie Usług Szkoleniowych i Plików zawartych przed dniem publikacji
  nowego Regulaminu w Serwisie, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w
  dacie zawarcia w/w umów.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć umowę
  o dostarczanie pozostałych (t.j. niewymienionych w ust. 4 powyżej umów) ze skutkiem
  natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji
  Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej – na adres [email protected]. Brak
  reakcji Użytkownika uznawany będzie za zgodę na zmianę Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Dobry
  Projektant zaprzestaje świadczenia usług, których wypowiedzenie dotyczy. W przypadku
  usług, za które opłaty pobierane były okresowo z góry, Użytkownik będący Konsumentem
  otrzyma zwrot części opłaty proporcjonalnej do niewykorzystanej części okresu.
 7. W przypadku rozwiązania umowy w trybie opisanym w ust. 6 powyżej, Profesjonaliście nie
  przysługuje zwrot należności uiszczonych na rzecz Dobrego Projektanta – w tym nie
  przysługuje mu zwrot należności z tytuły niezrealizowanych części usług. Konsumentowi
  zwrot przysługuje jedynie z tytułu niezrealizowanych jeszcze części usług.

§ 9. Konsumenci.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się tylko wobec stosunków prawnych Dobrego
  Projektanta z Użytkownikami występującymi wobec Dobrego Projektanta w charakterze
  Konsumenta.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu w przypadku zakupu produktów fizycznych, a nie wirtualnych bądź subskrypcji, w terminie 14
  dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające w/w
  uprawnienie przewidziane przez prawo – np.:
  a) Konsument zażądał dostarczenia Plików przed upływem w/w terminu (art. 38 ust. 1 pkt
  13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z
  późn. zm.).;
  b) Usługa Szkoleniowa została w całości wyświadczona, a Konsument wyraził na to zgodę
  i przyjął do wiadomości, że utraci prawo do odstąpienia (art. 38 ust. 1 pkt 1) Ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).;
 3. W przypadku niedostarczenia Pliku lub dostępu do Usługi Szkoleniowej w terminie
  wskazanym w Regulaminie lub w ofercie, Konsument powinien wezwać Dobrego Projektanta
  do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać
  wysłane za pomocą poczty elektronicznej, [email protected]. Jeśli pomimo wezwania,
  Dobry Projektant nadal nie dostarcza Pliku lub dostępu do Usługi Szkoleniowej niezwłocznie
  lub w terminie wyraźnie uzgodnionym z Konsumentem, może on odstąpić od umowy, której
  przedmiotem jest niedostarczony Plik lub dostęp do Usługi Szkoleniowej.
 4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia Dobremu Projektantowi przez Konsumenta
  oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może
  zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej w dowolnej formie, na adres e-mail
  [email protected]. Oświadczenie może przyjąć dowolną formę. Dobry Projektant
  udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik 1 do
  Regulaminu.
 5. Skutki odstąpienia od umowy w trybie niniejszego paragrafu:
  a) umowę uważa się za niezawartą;
  b) Dobry Projektant zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dobrego
  Projektanta, przy czym – w przypadku umowy sprzedaży Towarów – Dobry Projektant
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub
  do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej;
  c) zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez
  Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na
  inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 6. Towary powinny zostać odesłane na adres podany w niniejszym Regulaminie i na koszt
  Konsumenta.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z
  niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania.
 8. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, prawo do odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb – np. Towary wykonane na indywidualne zamówienie lub książki z dedykacjami;
  b) w całości wykonanej, w przypadku której Konsument był poinformowany o utracie prawa
  do odstąpienia – np. w przypadku odbycia szkolenia;
  c) udostępnienia treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od
  umowy, na wyraźne żądanie konsumenta – np. natychmiastowe udostępnienie Pliku.
 9. Gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się sprzeczne
  z uprawnieniami przyznanymi Konsumentom przepisami powszechnie obowiązującego
  prawa, należy przyjąć, że w miejsce w/w sprzecznych postanowień Regulaminu w umowie
  z Konsumentem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Innymi słowy,
  Dobry Projektant gwarantuje Konsumentom przyznane im przepisami prawa ochronę
  i uprawnienia i niniejszy Regulamin ochrony tej i uprawnień nie ogranicza.

§ 10. Profesjonaliści.

 1. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na Profesjonalistę wszelkie korzyści i
  ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
  Towaru. W takim wypadku Dobry Projektant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek
  lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go
  Profesjonaliście oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W razie przesłania Towaru Profesjonaliście za pośrednictwem przewoźnika, Profesjonalista
  obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
  Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany
  jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. W trybie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Dobrego Projektanta z tytułu
  rękojmi za Towar wobec Profesjonalisty zostaje wyłączona.
 4. Odpowiedzialność Dobrego Projektanta w stosunku do Profesjonalisty, bez względu na jej
  podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak
  również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów uslługi,
  nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 (tysiąca) złotych netto. Dobry Projektant ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Profesjonalisty tylko za typowe szkody przewidywalne w
  momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
  stosunku do Profesjonalisty.

§ 11. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Serwisu, Sklepu, Konta, zakupem,
  dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres Dobrego Projektanta wskazany
  we wstępie Regulaminu lub e- mailem na adres [email protected].
 2. W celu usprawnienia trybu ich rozpatrywania, reklamacje powinny określać:
  a) dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające
  identyfikację ewentualnego odbiorcy Towarów
  b) usługę, której reklamacja dotyczy, a jeśli dotyczy Towarów – to także ich określenie;
  c) zarzuty Użytkownika co do wskazanej usługi lub Towarów;
  d) okoliczności faktyczne uzasadniające reklamację;
  e) ewentualne żądanie związane ze złożoną reklamacją lub propozycję działania Dobrego
  Projektanta w reakcji na reklamację.
 3. Dobry Projektant zobowiązany jest udzielić w formie wiadomości e-mail odpowiedzi na
  reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w
  jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji,
  wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami
  świadczonymi na rzecz Dobrego Projektanta przez osoby trzecie (np. dostawcy usług
  płatniczych lub logistycznych), w terminie 7 dni Użytkownikowi przesłana zostanie informacja
  o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy
  Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
 5. Wartość merytoryczna i estetyczna Towaru nie podlega reklamacji. Konsument może
  reklamować Towar jedynie w przypadku mankamentów i usterek technicznych, mających
  negatywny wpływ na odbiór produktu.

§ 12. Postanowienia końcowe.

 1. Do wszelkich relacji prawnych między Użytkownikiem a Dobrym Projektantem zastosowanie
  mają wyłącznie przepisy prawa polskiego, przy czym powyższy zapis nie ogranicza uprawnień
  uzyskanych na mocy przepisów prawa przez Konsumenta mającego miejsce zamieszkania na
  terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 2. W przypadku sporu z Dobrym Projektantem, Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w/w
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  b) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/) i Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej
  (https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php);
  c) platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z w/w relacji prawnych, których nie uda się rozwiązać w
  drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy
  dla siedziby Dobrego Projektanta. Postanowienia zdania poprzedzającego nie wpływają na
  uprawnienia Konsumentów dotyczące wyboru sądu właściwego wynikające z powszechnie
  obowiązującego prawa.
 4. Dobry Projektant przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach opisanych w Polityce
  prywatności dostępnej pod adresem: www.dobryprojektant.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 24 listopada 2023 r

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Pobierz)