Polityka prywatności

Polityka Prywatności – dobryprojektant.pl

– czyli co robimy z Twoimi danymi i jakie masz w związku z tym prawa

Kim jesteśmy?

Serwis na stronie internetowej pod domeną dobryprojektant.pl (dalej jako Serwis) jest prowadzony przez Dobry Projektant Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 8/1 (00-532 Warszawa) zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0001048131; NIP7011156229; REGON525886490 (dalej jako Dobry Projektant). Twoje dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie (dalej jako Polityka).

Zasady ogólne. 

W Dobrym Projektancie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych użytkowników, kontrahentów i pracowników. W związku z tym dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (dalej jako RODO) i przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. 

Dobry Projektant jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4(7) RODO. Ponadto, korzystamy z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4(8) RODO – przetwarzają one dane osobowe w naszym imieniu w związku z czynnościami, których nie wykonujemy sami (są to np. firmy księgowe, informatyczne, dostawcy usług kurierskich). Dobry Projektant nie wyznaczył inspektora danych osobowych. 

Dobry Projektant pozyskuje dane osobowe wyłącznie od Ciebie – pamiętaj, żeby podawać w Serwisie wyłącznie dane własne, prawidłowe i aktualne. 

Jeśli zdarzy się, że użyjesz danych osoby trzeciej – np. wskazując dane do wysyłki – upewnij się, że wyraziła ona na to zgodę i że zapoznała się z Polityką Prywatności Dobrego Projektanta. 

Dobry Projektant wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają stosowny poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych – jest to nieustanny proces, ciągle ulepszamy stosowane rozwiązania, podążając za rozwojem Internetu. 

Wszystkie pojęcia, które w Polityce zapisujemy z wielkiej litery, a nie zostały zdefiniowane w tym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. 

Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy?

Katalog przetwarzanych przez nas danych zależy od łączącego nas z Tobą stosunku prawnego.

W przypadku subskrypcji Newslettera przetwarzamy następujące dane:

– adres e-mail 

[w tym wypadku podstawą przetwarzania danych jest Twoja świadoma zgoda  – art. 6 (1) (a) RODO].

W przypadku usługi Konta przetwarzamy następujące dane:

– adres e-mail;

– numer telefonu;

– imię i nazwisko;

– adres;

– nazwa użytkownika, hasło;

– numer karty płatniczej, numer rachunku bankowego;

– informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

[w tym wypadku podstawą przetwarzania danych jest wykonanie łączących nas umów oraz obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z wyżej wymienionymi umowami  – art. 6 (1) (b)  i (c)RODO].

Ponadto, niezależnie od łączących nas z Tobą stosunków prawnych, możemy przetwarzać Twoje w/w dane w celu:

– wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 (1) (c) RODO);

– ochrony prawnie uzasadnionego interesu Dobrego Projektanta – np. dochodzenia roszczeń [podstawa prawna – art. 6 (1) (f) RODO].

Odbiorcy danych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Dobrego Projektanta poniższe usługi:

 • marketingu;
 • obsługi płatności;
 • księgowe;
 • prawne;
 • logistyczne; 

a także organom władzy publicznej, którym dane osobowe są przekazywane ze względu na przepisy prawa. Dobry Projektant nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zasady przetwarzania.

Dobry Projektant dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony Twoich danych a w szczególności zapewniamy, aby dane te były: 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Ciebie;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Pamiętaj, że jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, zawsze możesz ją wycofać. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy – w tych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie dokonać czynności, których oczekujesz – np. zawrzeć z Tobą umowy lub przesłać Ci zamówionych produktów. 

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Dobrym Projektancie, jako na administratorze. Takie obowiązki wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów – np. z zakresu prawa pracy, czy zasad rachunkowości.

Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

W każdym wypadku, Twoje dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Twoje dane przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i rejestrów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Ciebie na ich podstawie.  

Twoje prawa

Jako osobie fizycznej, której prawa w zakresie ochrony danych osobowych gwarantuje RODO i ustawodawstwo krajowe, przysługują Ci następujące prawa: 

 • prawo dostępu – polega na możliwości uzyskania informacji na temat dotyczących Cię danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo do sprostowania danych – możesz zażądać od Dobrego Projektanta sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz zażądać od Dobrego Projektanta usunięcia Twoich danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. Pamiętaj jednak, że w określonych okolicznościach spełnienie tego żądania może okazać się jednak niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą byś niezbędne do świadczenia usług i jeśli usuniemy Twoje dane, wówczas Dobry Projektant nie będzie w stanie świadczyć dalej tych usług;
 • prawo do przenoszenia danych – polega na tym, że możesz zażądać  od nas bezpośredniego przekazania Twoich danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie w odniesieniu do określonych danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – dotyczy żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przechowywane przez Dobrego Projektanta przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. Czasem spełnienie tego żądania może okazać się dla nas niemożliwe – np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy; 
 • sprzeciw – jest to prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Dobrego Projektanta. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Twojej indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. Jeśli spełnisz w/w kryteria, na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. Jednak w określonych przypadkach – na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego – Twój sprzeciw może być bezwarunkowy; 
 • wycofanie zgody – prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym czasie; na przykład po wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, masz prawo do wycofania jej w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Odesłania.

Serwis może zawierać linki do innych stron osób trzecich – zależnych bądź niezależnych od Dobrego Projektanta, których polityki prywatności i plików cookie mogą różnić się od naszej. Pamiętaj, że Dobry Projektant odpowiada tylko za Serwis – nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych – w tym tych, do których linki znajdziesz w Serwisie. Po przekierowaniu na stronę docelową linku to właściciel strony docelowej poinformuje Cię o warunkach i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez niego.   

Prosimy więc o dokładne zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach. 

Ciasteczka.

Serwis używa plików cookies, aby poprawić Twoje doświadczenie podczas nawigacji w Serwisie i poprawić jakość dokonywania zakupów. Pliki cookies skategoryzowane jako niezbędne są przechowywane w Twojej i są wykorzystywane do działania podstawowych funkcji Serwisu. 

Dobry Projektant używa również plików cookies podmiotów zewnętrznych, które pomagają analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Serwisu. Będą one przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą i masz możliwość zrezygnowania z nich. 

W Serwisie używamy następujących cookies:

 1. niezbędne pliki cookies – pliki te umożliwiają prawidłowe, wygodne i bezpieczne funkcjonowanie Serwisu (służą one m.in. do dopasowania układu strony do rozmiarów ekranu Twojego urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania z Serwisu) – te pliki cookies pozostaną w urządzeniu, z którego odwiedzasz Serwis przez okres do 1 roku;
 2. pliki cookies dostarczane przez Google LLC w ramach narzędzia Google Analytics – umożliwiają zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Dane zebrane w ramach Google Analytics pomagają Dobremu Projektantowi ulepszać Serwis – te pliki cookies pozostaną w urządzeniu, z którego odwiedzasz Serwis przez okres do 2 lat;
 3. pliki cookies dostarczane przez Google LLC w ramach narzędzia Google Ads – umożliwiają zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwiają kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz – te pliki cookies pozostaną w urządzeniu, z którego odwiedzasz Serwis przez okres do 3 miesięcy.

Czy można usunąć lub zablokować ciasteczka?

Tak!

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików cookies w Twoim komputerze, telefonie albo innym urządzeniu, którego używasz do korzystania z Serwisu. Pamiętaj, że w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.), pozostawienie takich domyślnych ustawień przeglądarki lub aplikacji po otrzymaniu informacji na temat plików cookies stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies – w tym związanych z Twoją wizytą w Serwisie. 

Zawsze możesz może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie na Twoim urządzeniu. 

Musisz wiedzieć, że rezygnacja może mieć wpływ na Twoje doświadczenia związane z przeglądaniem i nawigacją w Serwisie.

Jak skontaktować się z Dobrym Projektantem w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań o to, w jaki sposób Dobry Projektant przetwarza Twoje dane osobowe lub zamiaru skorzystania z jednego z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie. 

Jeżeli uważasz, że nie reagujemy na Twoje zgłoszenia, lub nie zgadzasz się z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa). 

W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji.

Polityka Prywatności w wersji z dn. 19 października 2023 roku.